#រៀនភាសាជប៉ុនងាយៗ#រៀនភាសាជប៉ុន#setahivlog

ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដីអូរបស់ខ្ញុំសុំកុំភ្លេចជួយចុច
– Subscribe Youtube Channel: SETAHI Vlogs

Lesson Thanks you
Today we study about word of [days ] in Japanese language. I just write on screen and teach by Khmer language.so hope all of you enjoy on this video.
If you want to study more, click here https://www.youtube.com/channel/UCSYW…

មេរៀនទី៦ https://youtu.be/jW8fzqLV70U

មេរៀនទី៧ https://youtu.be/LJwVNGyeiO4

មេរៀនទី៨ https://youtu.be/neXaduMlRxo

មេរៀនទី៩ https://youtu.be/JfcMii150kw

មេរៀនទី១០ https://youtu.be/xRA1REZgwM4

មេរៀនទី១១ https://youtu.be/R0oEca4vA4w

មេរៀនទី១២ https://youtu.be/1nK0xDJPg0I

មេរៀនទី១៣ https://youtu.be/RcJVL2ekQLs

មេរៀនសង្ខេប https://youtu.be/reFLZVa_NAo

មេរៀនN2 https://youtu.be/V6uWtNCwrEs
This is the fastest, easiest way to pick up basic Japanese! Click here to get started with the Japanese language:https://www.youtube.com/channel/UCSYW…

Follow us here:

■ Facebook: https://www.facebook.com/setahivlogge…

■ Instagram: https://www.instagram.com/kc__21/

■blogspot: https://setahivlog.blogspot.com/

Also, please LIKE, SHARE and COMMENT on our videos! We really appreciate it. Thanks! #Japanese #LearnJapanese #Japan #JapaneseLanguage #japanese #nihongo #hiragana #ญี่ปุ่น #日语 #일본어 #katakana #LearnJapanese #Japon #giapponese #Japaneselesson #японский #Japones #lesson #Japonais #Japao #japaneselanguage #JLPT #bondlingo #Nhật #jepang #studyjapanese #setahivlogs #lesson1 #sethaihem #sethai #hemsethai#រៀនភាសាជប៉ុន #រៀនភាសាជប៉ុនដំបូង